Algemene voorwaarden

 

  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door Sien Verbeeck (Zienswijzen bv) voor akkoord ondertekend, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en beheersen zij de relatie tussen Sien Verbeeck (Zienswijzen bv) en de cliënt.

 

  1. Annulering van een sessie dient uiterlijk 48 uren voorafgaand aan de aanvang van de sessie te gebeuren. Indien de cliënt de sessie binnen de 48 uren voorafgaand aan de aanvang van de sessie annuleert, dan is de cliënt Sien Verbeeck (Zienswijzen bv) een bedrag van 50 % van de waarde van de voorziene sessie verschuldigd. Indien de cliënt zonder verwittiging op zijn of haar sessie afwezig is, dan is de cliënt  Sien Verbeeck (Zienswijzen bv) een bedrag van 100 % van de waarde van de sessie verschuldigd. Indien Sien Verbeeck (Zienswijzen bv) zelf de sessie van de cliënt annuleert, kan de cliënt aanspraak maken op dezelfde vergoedingen en modaliteiten zoals hierboven uiteengezet. Ik breng dat deze vergoeding in mindering op de volgende factuur.De in dit artikel bepaalde vergoeding zal niet verschuldigd zijn in geval van overmacht, hetgeen aangetoond moet worden door diegene die zich daarop beroept.

 

  1. Tenzij anders vermeld, zijn alle facturen te betalen via overschrijving. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal een eerste, kosteloze herinnering per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs verzonden worden aan de cliënt. Bij gebrek aan betaling na de eerste herinnering en na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen, zal een tweede herinnering verzonden worden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Vanaf dat ogenblik zal de verschuldigde hoofdsom verhoogd worden met de verwijlinteresten a rato van de interestvoet bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De cliënt is vanaf dat ogenblik tevens een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 20,-, evenwel zonder dat deze hoger kan zijn dan het door artikel XIX.4, lid 1, 2° Wetboek Economisch Recht (WER) bepaalde maximum, in welk geval desgevallend de bijkomende forfaitaire schadevergoeding automatisch zal verminderd worden tot het door artikel XIX.4, lid 1, 2° WER toegestane maximumbedrag. In het geval Sien Verbeeck (Zienswijzen bv) zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de cliënt recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 20,-, evenwel zonder dat deze hoger kan zijn dan het door artikel XIX.4, lid 1, 2° WER bepaalde maximum, in welk geval desgevallend de bijkomende forfaitaire schadevergoeding automatisch zal verminderd worden tot het door artikel XIX.4, lid 1, 2° WER toegestane maximumbedrag. Voor elke aanmaning die na de eerste herinnering wordt verzonden door Sien Verbeeck (Zienswijzen bv) wordt een administratieve kost van € 7,- gerekend.

 

  1. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. De rechtbanken van arrondissement Hasselt zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden.