Privacy verklaring

De Queeste is een handelsnaam van Zienswijzen bv. Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar Zienswijzen bv wordt verwezen naar de Zienswijzen bv. met maatschappelijke zetel te Gijzenveldstraat 17, 3690 Zutendaal en met als ondernemingsnummer 0799157363 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren. Sien Verbeeck is in het kader van deze privacyverklaring de verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer je beroep doet op de diensten van Zienswijzen bv. vertrouw je haar jouw persoonsgegevens toe. Het kan ook zijn dat Zienswijzen bv. jouw gegevens via anderen heeft ontvangen in het kader van de diensten van Zienswijzen bv.  Deze privacyverklaring wil je duidelijkheid bieden over de gegevens die Zienswijzen bv. verzamelt, waarom Zienswijzen bv. deze verzamelt en wat Zienswijzen bv. hiermee doet. Hierbij wil Zienswijzen bv. er je tevens op wijzen dat Zienswijzen bv.  steeds te beschikking staat indien je aanpassingen wenst in de gegevens waarover Zienswijzen bv. beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet:

 • welke gegevens Zienswijzen bv. verzamelt.
 • hoe Zienswijzen bv. die gegevens gebruikt.
 • hoe je jouw gegevens kunt laten aanpassen.
 • hoe (lang) jouw gegevens bewaard worden.
 • wanneer deze privacyverklaring van toepassing is.
 • hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt

omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.

 • hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.

 

 1. Welke gegevens verzamelt Zienswijzen bv.?

 

Jouw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie met name jouw naam, jouw adres, je afspraken, betalingen, jouw contactgegevens, rijksregisternummer alsook meer gevoelige informatie met name, indien relevant:

gegevens van andere relevante behandelaars (bv. uw huisarts, vorige psycholoog,…)

 • de data waarop we elkaar ontmoeten, inclusief afspraken die zijn verzet of waarop u niet aanwezig was
 • aantekeningen over de inhoud van de sessies
 • eventueel informatie over familieleden, voor zover dit relevant is voor de begeleiding
 • informatie die ik krijg van derden, die relevant is voor de begeleiding (verslagen van andere begeleidingen …)
 • informatie die ik zelf opmaak voor derden ( verslagen, …)
 • informatie die u mij bezorgt in het kader van de begeleiding ( huiswerkopdrachten, persoonlijke notities…)
 • informatie uitgewisseld tussen ons beiden, in het kader van de begeleiding (bv. mails, tekstberichten, …)
 • eventueel foto’s van opdrachten of persoonlijke nota’s in de sessie

 

  die Zienswijzen bv. nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor je op haar beroep doet.

 

Voor nagenoeg alle diensten van Zienswijzen bv dien je Sien Verbeeck vooraf jouw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Dit gebeurt via het invullen van de gevraagde cliëntgegevens bij het vastleggen van de eerste afspraak. Wanneer je inschrijft op de nieuwsbrief of gebruik maakt van het contactformulier bewaar ik enkel jouw naam en e-mail adres.

Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databanken van MijnDiad.nl of de veilig bewaarde papieren bestanden van Sien Verbeeck of in de omgeving van mailerlite.

Tijdens het verstrekken van de diensten kunnen bijkomende gegevens aan deze bestanden toegevoegd worden.

Het kan ook zijn dat Zienswijzen bv gegevens over je ontvangt vanwege de persoon die op de diensten van Zienswijzen bv een beroep doet, omdat je bv. een familielid of zorgverstrekker van die persoon bent en omdat deze gegevens relevant zijn voor de diensten die Zienswijzen bv.  aan deze persoon verstrekt.

Voor meer informatie over cookies die Zienswijzen bv. via zijn website verzamelt, kan je de cookie policy op de website van dequeeste.eu raadplegen.

 

 • Hoe gebruikt Zienswijzen bv. deze gegevens?

 

Sien Verbeeck hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer. De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR) ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

Zienswijzen bv. gebruikt jouw persoonsgegevens in hoofdzaak omdat dit nodig is om de zorgdiensten of sociale diensten te kunnen leveren en beheren waarvoor haar om tussenkomst verzocht (inclusief afsprakenbeheer, facturatie, oplossing van klachten of technische problemen). Zienswijzen bv. is hierbij gehouden tot geheimhouding van deze gegevens. Het verstrekken van deze diensten op jouw verzoek geldt als rechtsgrond voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden daarbij enkel bewaard, ingekeken en

gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor deze diensten.

Zienswijzen bv deelt jouw persoonsgegevens met derden buiten Zienswijzen bv. als zij te goeder trouw van mening is dat deze gegevensdeling redelijkerwijs nodig is voor het volgende:

 • voor het verstrekken en beheren van de zorgdiensten of sociale diensten (inclusief facturatie en het detecteren van technische problemen) waarvoor er op haar een beroep wordt gedaan. Hiervoor kunnen meer bepaald de volgende derden jouw persoonsgegevens ontvangen:
 • FALQ, boekhouder, Hoogstraat 126/130, 3690 Zutendaal. Zij hebben enkel inzage in de facturen.
 • Mijn Diad.nl: online dossier beheer en afspraken systeem
 • Mailerlite: enkel gegevens over e-mail en naam
 • Facturatie systeem binnen ELP: rijksregisternummer, naam, datum en aard van sessie.
 • om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties om rechtsvorderingen in te stellen of om zich tegen rechtsvorderingen te verdedigen.Hiervoor kunnen jouw persoonsgegevens worden overgemaakt aan rechtbanken,gerechtsdeurwaarders en advocaten, indien dat nodig blijkt.

Sien Verbeeck (Zienswijzen bv) vraagt je expliciet om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan degene die hierboven staan beschreven.

Indien je toestemming hebt gegeven, kan je deze toestemming te allen tijde intrekken door Zienswijzen bv te contacteren via administratie@zienswijzen.be en/of via brief op Gijzenveldstraat 17, 3690 Zutendaal.  De intrekking van jouw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking van jouw

toestemming.

Zienswijzen bv. doet haar  uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in zijn/haar bezit zijn.

In het bijzonder geldt het volgende:

 • Zienswijzen bv evalueert periodiek en systematisch haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
 • Zienswijzen bv. beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van Zienswijzen bv contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor Zienswijzen bv. te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen (zoals boekhouder).

 

 1. Hoe kan je jouw gegevens laten aanpassen?

 

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van Zienswijzen bv. duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe jouw gegevens worden gebruikt. Je kan Zienswijzen bv. contacteren op administratie@zienswijzen.be en/of via brief op Gijzenveldstraat 17, 3690 Zutendaal om:

 • Inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens bij Zienswijzen bv. en/of hiervan een kopie te krijgen;
 • meer informatie te verkrijgen over hoe jouw persoonsgegevens door Zienswijzen bv. worden verwerkt;
 • een aanvraag in te dienen om jouw gegevens te laten verbeteren, aan te vullen,

Of over te dragen ;

 • een klacht of datalek te melden.

 

Ingeval je aangeeft jouw persoonsgegevens te willen laten verbeteren of aanvullen, zal Zienswijzen bv. proberen deze gegevens snel bij te werken. In afwachting hiervan kan je verzoeken dat jouw gegevens voorlopig niet verder worden gebruikt.

Ingeval je aangeeft jouw persoonsgegevens te willen laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, dan zal Zienswijzen bv. proberen om deze gegevens zo snel mogelijk in een machineleesbaar formaat over te dragen, mits het gaat om gegevens die je zelf aan Zienswijzen bv. hebt bezorgd (bv. attesten […]) en mits dit technisch mogelijk is en veilig kan gebeuren.

 

Wettelijk gezien mag Zienswijzen bv. je ‘patiëntendossier’ pas wissen na een bewaartermijn van 30 jaren. Jouw verzet tegen het gebruik van jouw gegevens voor nieuwsbrieven en andere direct marketing zal hoe dan ook onmiddellijk gerespecteerd worden.

 

Wanneer je jouw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan Zienswijzen bv. je vragen jouw identiteit te verifiëren voordat hij/zij jouw verzoek kan verwerken. Zienswijzen bv. kan bovendien verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer

onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

Indien je meent dat Zienswijzen bv. jouw persoonsgegevens niet rechtmatig verwerkt en jouw privacyrechten niet respecteert, dan hebt je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermignsautoriteit.be). Je wordt wel vriendelijk verzocht om klachten eerst aan Zienswijzen bv. voor te leggen, zodat we samen naar een

snelle oplossing kunnen zoeken.

 

 1. 4. Hoe (lang) worden jouw gegevens bewaard?

Zienswijzen bv. hanteert de volgende bewaartermijnen voor jouw gegevens:

Bij wet vastgelegd (art. 35 KW) moet ik uw patiëntendossier minimaal 30 jaar tot maximaal 50 jaar na het laatste patiëntencontact bijhouden.

 

Zienswijzen bv. verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte, waar de GDPR van toepassing is.

 

 1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Zienswijzen bv.

 

 1. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

Zienswijzen bv. controleert jaarlijks of ze voldoet aan haar eigen privacyverklaring. Wanneer Zienswijzen bv. formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt hij/zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

 

 1. 7. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Zienswijzen bv zal alle wijzigingen van de privacyverklaring steeds doorgeven via het vragen van een nieuwe akkoord verklaring.